Vides aizsardzība

Nosaukums Regula Pieņemts Fails
2009/450/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 8. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitīto aviācijas darbību precīzu interpretāciju 2009/450/EK 05.12.2011
Komisijas regula (ES) Nr. 606/2010 (2010. gada 9. jūlijs), ar ko apstiprina Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) izstrādātu vienkāršotu instrumentu degvielas patēriņa aplēsēm konkrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kas ir mazie emitē 606/2010 09.7.2010
Komisijas Lēmums par Lēmuma 2007/589/EK grozījumiem attiecībā uz pamatnostādņu iekļaušanu par aviācijas darbību rezultātā radīto emisiju un tonnkilometru datu monitoringu un ziņošanu par tiem 2007/589/EK 16.04.2009
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā 2008/101/EK 19.11.2008
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK 2003/87/EK 13.10.2003
Komisijas regula (ES) Nr. 1031/2010 2010. gada 12. novembra par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu 1031/2010 12.11.2010
Likums par piesārņojumu 15.03.2001
Papildus informācija par emisijām
Komisijas regula (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 600/2012 21.06.2012
Komisijas regula (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 601/2012 21.06.2012
Eiropas parlamenta un padomes lēmums Nr. 377/2013/ES (2013. gada 24. aprīlis) par pagaidu atkāpi no Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā. 377/2013/ES 24.04.2013
Ministru kabineta noteikumi Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" 366 09.07.2013
Komisijas Regula (ES) Nr. 815/2013 ( 2013. gada 27. augusts ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģu operatoram norādot administrējošo dalībvalsti, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai Dokuments attiecas uz EEZ 815/2013 27.08.2013
Ministru Kabineta noteikumus Nr. 16. "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 16 07.01.2014
Komisijas regula (ES) Nr. 100/2014 (2014. gada 5. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 100/2014 05.02.2014
Norāžu dokuments Nr.2 "Monitoringa un ziņošanas regula - vispārēji norādījumi gaisa kuģa operatoriem" 16.07.2012
Norāžu dokuments Nr.3. "Biomasas jautājumi ES ETS" 17.10.2012
Norāžu dokuments Nr.6 "Datu plūsmas un kontroles sistēma" 17.10.2012
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 421/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām 421/2014 16.04.2014
Komisijas regula (ES) Nr. 2015/180 (2015. gada 9. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 2015/180 09.02.2015
Komisijas Regula (ES) 2016/282, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti. 2016/282 26.02.2016