es tiesību akti

ES tiesību akti

Saistitā regula Nosaukums Dokumenta Nr. Pieņemts Spēkā no Fails
Komisijas Regula (ES) Nr. 176/2011 (2011. gada 24. februāris) par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas. 176/2011 24.02.2011 17.03.2011
Komisijas Regula (ES) Nr. 606/2010 (2010. gada 9. jūlijs), ar ko apstiprina Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) izstrādātu vienkāršotu instrumentu degvielas patēriņa aplēsēm konkrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kas ir mazie emitētāji. 606/2010 09.07.2010 30.07.2010
Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2010 (2010. gada 25. marts), ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plusmas parvaldibas noteikumus. 255/2010 25.03.2010 15.04.2010
185/2010 Komisijas Istenošanas Regula (ES) 2015/1998 (2015. gada 5. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā 2015/1998 05.11.2015 1.2.2016
Komisijas Regula (ES) Nr. 73/2010 ar ko nosaka prasības attiecibā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā. 73/2010 26.01.2010 16.02.2010
Komisijas Regula (ES) Nr. 72/2010 ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā. 72/2010 26.01.2010 16.02.2010
2003/87/EK Komisijas Regula (EK) Nr. 748/2009 (2009.gada 5. augusts) par to gaisa kuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1.janvārī vai pec minetā datuma ir veikuši Direktivas 2003/87/EK I pielikumā uzskaititās aviācijas darbības, katram gaisa kuģa operatoram norādot administrējošo dalibvalsti. 748/2009 05.08.2009 25.08.2009
748/2009 Komisijas Regula (ES) Nr. 394/2011 (2011.gada 20.aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģu operatoram norādot administrējošo dalībvalsti saistībā ar Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības paplašināšanu, tajā iekļaujot EEZ EBTA valstis. 394/2011 20.04.2011 23.04.2011
748/2009 Komisijas Regula (ES) Nr. 115/2011 (2011. gada 2. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti. 115/2011 02.02.2011 15.02.2011
Komisijas Regula (EK) Nr. 262/2009 (2009.gada 30.marts), ar ko nosaka prasības S režīma pieprasītaja kodu koordinētai pieškiršanai un izmantošanai Eiropas vienotajā gaisa telpā. 262/2009 30.03.2009 20.04.2009
Komisijas Regula (EK) Nr. 29/2009 (2009.gada 16.janvaris), ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā. 29/2009 16.01.2009 06.02.2009
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008.gada 24.septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa parvādajumu pakalpojumu sniegšanai Kopiena (pārstrādātā versija). 1008/2008 24.09.2008 01.11.2008
Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2008 (2008.gada 16.aprilis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecibā uz prioritātes pieškiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisa kuģu perona pārbaužu veikšanā. 351/2008 16.04.2008 20.04.2008
2320/2002 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008.gada 11.marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošibas jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002. 300/2008 11.03.2008 29.04.2008
300/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 272/2009 (2009.gada 2.aprīlis), ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošibas pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā. 272/2009 02.04.2009 23.04.2009
300/2008 Komisijas Regula (ES) Nr. 18/2010 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 attiecibā uz kvalitātes kontroles valsts programmu specifikācijam civilās aviācijas drošibas jomā. 18/2010 08.01.2010 01.02.2010
216/2008, 2006/23/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1108/2009 ( 2009. gada 21. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldibas un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Direktīvu 2006/23/EK. 1108/2009 21.10.2009 14.12.2009
Padomes Regula (EK) Nr. 219/2007 (2007.gada 27.februāris), ar ko izveido Kopuzņemumu, lai izstrādatu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR). 219/2007 27.02.2007 09.01.2008
219/2007 Padomes Regula (EK) Nr. 1361/2008 (2008. gada 16.decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldibas sistēmu (SESAR). 1361/2008 16.12.2008 01.01.2009
Komisijas Regula (EK) Nr. 1033/2006 ( 2006. gada 4. jūlijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā. 1033/2006 04.07.2006 27.07.2006
Komisijas Regula (EK) Nr. 1032/2006 ( 2006. gada 6. jūlijs ), ar ko nosaka prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības vienībām (dokuments attiecas uz EEZ). 1032/2006 06.07.2006 27.07.2006
1032/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 30/2009(2009.gada 16.janvāris), ar ko saistibā ar datu pārraides pakalpojumiem groza Regulu (EK) Nr. 1032/2006, ciktāl tās attiecas uz prasībam lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām. 30/2009 16.01.2009 06.02.2009
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2006 (2006.gada 5.jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu. 1107/2006 06.07.2006 07.07.2006
2004/36/EK Komisijas Regula (EK) Nr. 768/2006 (2006.gada 19.maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK par informācijas vākšanu un apmaiņu attiecibā uz to gaisa kuģu drošibu, kuri izmanto Kopienas lidostas, un informācijas sistēmu pārvaldibu. 768/2006 19.05.2006 06.01.2007
2111/2005 Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006 (2006.gada 22.marts) par darbības aizliegumam Kopiena pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā. 474/2006 22.03.2006 24.03.2006
474/2006 Komisijas regula (ES) Nr. 390/2011 (2011. gada 19.aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 390/2011 19.04.2011 20.04.2011
474/2006 Komisijas regula (ES) Nr. 1071/2010 (2010. gada 22. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi 1071/2010 22.11.2010 24.11.2010
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 619/2009 (2009.gada 13.julijs), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbibas aizliegumam Kopiena pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 619/2009 13.07.2009 16.07.2009
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 298/2009 (2009.gada 8.aprīlis), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības azliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 298/2009 08.04.2009 10.04.2009
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 715/2008 (2008.gada 24. julijs),ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 715/2008 11.04.2008 13.04.2008
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 331/2008 (2008. gada 11.apr'īlis), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 331/2008 11.04.2008 13.04.2008
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1400/2007 (2007.gada 28.novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 1400/2007 28.11.2007 30.11.2007
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/2007 (2007.gada 11.septembris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 1043/2007 11.09.2007 13.09.2007
474/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1144/2009 ( 2009. gada 26. novembris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 1144/2009 26.11.2009 28.1.2009
474/2006 Komisijas Regula (ES) Nr. 273/2010 (2010. gada 30. marts), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 273/2010 30.03.2010 01.04.2010
474/2006 Komisijas Regula (ES) Nr. 590/2010 (2010. gada 5. jūlijs), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi. 590/2010 05.07.2010 07.07.2010
2111/2005 Komisijas Regula (EK) Nr. 473/2006 (2006.gada 22.marts), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā. 473/2006 22.03.2006 24.03.2006
Komisijas Regula (EK) Nr. 2150/2005 (2005.gada 23.decembris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai. 2150/2005 23.12.2005 13.01.2006
2004/36/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005 (2005.gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu. 2111/2005 14.12.2005 16.01.2006
691/2010, 482/2008 Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 1035/2011 (2011. gada 17.oktobris), ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010. 1035/2011 17.10.2011 07.11.2011
691/2010 Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 1034/2011 (2011. gada 17.oktobris), par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010. 1034/2011 17.10.2011 07.11.2011
691/2010 Komisijas Regula (ES) Nr. 677/2011 (2011. gada 7. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010. 677/2011 07.07.2011 04.08.2011
2096/2005 Komisijas Regula (EK) Nr. 482/2008 (2008.gada 30.maijs), ar kuru izveido programmatūras drošības garantijas sistēmu, kas jāīsteno aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, un ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 2096/2005 II pielikumu. 482/2008 30.05.2008 20.06.2008
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 785/2004 (2004.gada 21.aprilis) par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem. 785/2004 21.04.2004 30.04.2005
785/2004 Komisijas Regula (ES) Nr. 285/2010 (2010. gada 6. aprilis), ar ko izdara grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem. 285/2010 06.04.2010 08.04.2010
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 552/2004 (2004.gada 10.marts) par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula). 552/2004 10.03.2004 20.04.2004
549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1070/2009 ( 2009. gada 21. oktobris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 549/2004, (EK) Nr. 550/2004, (EK) Nr. 551/2004 un (EK) Nr. 552/2004, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas darbību un ilgtspējību. 1070/2009 21.10.2009 04.12.2009
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004 (2004.gada 10.marts) par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula). 551/2004 10.03.2004 20.04.2004
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 550/2004 (2004.gada 10.marts) par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula). 550/2004 10.03.2004 20.04.2004
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004.gada 10.marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula). 549/2004 10.03.2004 20.04.2004
295/91 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004.gada 11.februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (Dokuments attiecas uz EEZ). 261/2004 11.02.2004 17.02.2005
Komisijas Regula (EK) Nr. 104/2004 (2004.gada 22.janvāris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras Apelācijas padomes izveidošanu un sastāvu. 104/2004 22.01.2004 12.02.2004
Padomes Regula (EK) Nr. 2027/97 (1997.gada 9.oktobris) par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos. 2027/1997 09.10.1997 17.10.1998
2027/97 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 889/2002 (2002.gada 13.maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos.(Dokuments attiecas uz EEZ). 889/2002 13.05.2002 30.05.2002
94/56/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 996/2010 (2010. gada 20. oktobris) par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK 996/2010 20.10.2010 02.12.2010
Padomes Regula (EKK) Nr. 3922/91 (1991.gada 16.decembris) par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā. 3922/91 16.12.1991 01.01.1992
748/2012 Komisijas Regula (ES) Nr. 7/2013 par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju 7/2013 08.01.2013 29.01.2013
748/2009 Komisijas Regula (ES) Nr. 109/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti un arī ņemot vērā Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības paplašināšanu, tajā iekļaujot EEZ EBTA valstis 109/2013 29.01.2013 12.02.2013
1033/2006 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 428/2013 ( 2013. gada 8. maijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1033/2006 attiecībā uz ICAO noteikumiem, kas minēti 3. panta 1. punktā, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 929/2010 428/2013 08.05.2013 09.05.2013
549/2004 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013 ( 2013. gada 3. maijs ), ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu 390/2013 03.05.2013 29.05.2013
1079/2012 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 657/2013 ( 2013. gada 10. jūlijs ), ar kuru izdara grozījumu Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1079/2012, ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā 657/2013 10.07.2013 31.07.2013
 474/2006 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 659/2013 ( 2013. gada 10. jūlijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi 659/2013 10.07.2013 12.07.2013
965/2012 Komisijas Regula (ES) Nr. 800/2013 ( 2013. gada 14. augusts ), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 800/2013 14.08.2013 25.08.2013
1035/2011, 265/2007, 1794/2006, 730/2006, 1033/2006, 255/2010 Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 923/2012 , ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 923/2012 26.09.2012 26.09.2012
Komisijas Regula (EK) Nr. 1254/2009 (2009.gada 18. decembris) par dalibas valstu aviacijas drošibas kriteriju uzstadišanu, novirzoties no noteiktajiem civilas aviacijas pamatstandartiem uz alternativiem drošibas kriterijiem. 1254/2009 18.12.2009 08.01.2010
748/2012 Komisijas Regula (ES) Nr. 815/2013 ( 2013. gada 27. augusts ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģu operatoram norādot administrējošo dalībvalsti, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai Dokuments attiecas uz EEZ 815/2013 27.08.2013 07.09.2013
965/2012, 216/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 379/2014 ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 379/2014 07.04.2014 01.07.2014
73/2010 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1029/2014 (2014. gada 26. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā 1029/2014 20.10.2014 26.09.2014
2018/1139 Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008. 1178/2011 03.11.2011 23.11.2011
216/2008 Komisijas Regula (ES) Nr. 139/2014 (2014. gada 12. febru ā ris), ar ko nosaka pras ī bas un administrat ī v ā s proced ū ras saist ī b ā ar lidlaukiem atbilst ī gi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 139/2014 12.02.2014 06.03.2014
748/2009 Komisijas Regula (ES) Nr. 2017/294 (2017. gada 20. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti 2017/294 21.02.2017 23.02.2017
2111/2005, 1008/2008, 996/2010, 376/2014, 2014/30/ES, 2014/53/ES, 552/2004, 216/2008, 3922/91 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 2018/1139 04.07.2018 11.09.2018
216/2008, 923/2012, 805/2011 Komisijas Regula (ES) 2015/340 ( 2015. gada 20. februāris ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 2015/340 20.02.2018 26.03.2015
996/2010, 2003/42/EK, 1321/2007, 1330/2007 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014 ( 2014. gada 3. aprīlis ) par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 376/2014 03.04.2014 14.05.2014
Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 391/2013 ( 2013. gada 3. maijs ), ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem 391/2013 03.05.2013 30.05.2013
216/2008, 736/2006 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 628/2013 ( 2013. gada 28. jūnijs ) par darba metodēm, ar kādām Eiropas Aviācijas drošības aģentūra veic standartizācijas inspekcijas un pārrauga Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 piemērošanu, un par Komisijas Regulas (EK) Nr. 736/2006 atcelšanu 628/2013 28.06.2013 19.07.2013
923/2012, 730/2006 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1185 (2016. gada 20. jūlijs), ar ko izdara grozījumus Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012, atjauninot un papildinot vienotos lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām (SERA C daļa), un atceļ Regulu (EK) Nr. 730/2006 2016/1185 20.07.2016 10.08.2016
Komisijas Regula (ES) Nr. 1321/2014 ( 2014. gada 26. novembris ) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu 1321/2014 26.11.2014 06.01.2015
2018/1139 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1976 (2018. gada 14. decembris), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus 2018/1976 14.12.2018 09.01.2019
1008/2008 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 2019/2 11.12.2018 06.02.2019
1178/2011 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/27 (2018. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/27 19.12.2018 08.01.2019
2015/1998 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/103 (2019. gada 23. janvāris) par Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 grozījumiem, kas attiecas uz dažu aviācijas drošības pasākumu precizēšanu, saskaņošanu un vienkāršošanu, kā arī pastiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/103 23.01.2019 01.02.2019
677/2011 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/123 (2019. gada 24. janvāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai un atceļ Regulu (ES) Nr. 677/2011 Dokuments attiecas uz EEZ. 2019/123 24.01.2019 20.02.2019
2015/640 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/133 (2019. gada 28. janvāris), ar ko attiecībā uz jaunu lidojumderīguma specifikāciju ieviešanu groza Regulu (ES) 2015/640 2019/133 28.01.2019 18.02.2019
748/2009 Komisijas Regula (ES) 2019/225 (2019. gada 6. februāris), ar ko Regulu (EK) Nr. 748/2009 groza attiecībā uz gaisa kuģu operatoriem, kuriem Apvienotā Karaliste ir norādīta kā administrējošā dalībvalsts (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/225 06.02.2019 13.02.2019
748/2009 Komisijas Regula (ES) 2019/226 (2019. gada 6. februāris), ar ko Regulu (EK) Nr. 748/2009 groza attiecībā uz to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/226 06.02.2019 15.02.2019
390/2013 un 391/2013 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/317 (2019. gada 11. februāris), ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/317 11.02.2019 18.03.2019
2015/1998 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/413 (2019. gada 14. marts), ar ko attiecībā uz trešām valstīm, kuras atzīst par tādām, kas piemēro drošības standartus, kuri ir līdzvērtīgi kopīgajiem pamatstandartiem aviācijas drošības jomā, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/413 14.03.2019 16.03.2019
1178/2011 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/430 (2019. gada 18. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz ierobežotu tiesību izmantošanu bez uzraudzības, pirms tiek izdota vieglā gaisa kuģa pilota apliecība (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/430 18.03.2019 08.04.2019
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/494 (2019. gada 25. marts) par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/494 25.03.2019 28.03.2019
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/502 (2019. gada 25. marts) par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/502 25.03.2019 28.03.2019
474/2006 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/618 (2019. gada 15. aprīlis), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/618 15.03.2019 18.04.2019
748/2012 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/897 (2019. gada 12. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz riskos balstītas atbilstības pārbaudes iekļaušanu I pielikumā un vides aizsardzības prasību īstenošanu (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/897 12.03.2019 24.06.2019
2018/1139 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/945 (2019. gada 12. marts) par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem 2019/945 12.03.2019 01.07.2019
2018/1139 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 (2019. gada 24. maijs) par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/947 24.05.2019 01.07.2019
29/2009 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1170 (2019. gada 8. jūlijs), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (Dokuments attiecas uz EEZ.) 2019/1170 08.07.2019 29.07.2019
376/2014 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1018 (2015. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu, kurā klasificēti atgadījumi civilajā aviācijā, par kuriem obligāti jāziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ) 2015/1018 29.06.2015 20.07.2015
216/2008 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1048 (2018. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz veiktspējas navigāciju 2018/1048 18.07.2018 15.08.2018
216/2008 Komisijas Regula (ES) 2018/395 (2018. gada 13. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai 2018/395 13.03.2018 03.04.2018
216/2008 Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 ( 2012. gada 5. oktobris ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 965/2012 05.10.2018 28.10.2018
216/2008 Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 ( 2012. gada 3. augusts ), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju Dokuments attiecas uz EEZ 748/2012 03.08.2012 10.09.2012
216/2008 Komisijas Regula (ES) Nr. 1332/2011 ( 2011. gada 16. decembris ), ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu Dokuments attiecas uz EEZ 1332/2011 16.12.2011 09.01.2012
552/2004 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1079/2012 ( 2012. gada 16. novembris ), ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā Dokuments attiecas uz EEZ 1079/2012 16.11.2012 07.12.2012
552/2004 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1207/2011 ( 2011. gada 22. novembris ), ar ko nosaka prasības uzraudzības veiktspējai un savstarpējai savietojamībai Eiropas vienotajā gaisa telpā Dokuments attiecas uz EEZ 1207/2011 22.11.2011 13.12.2011
552/2004 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1206/2011 ( 2011. gada 22. novembris ), ar ko nosaka prasības gaisa kuģa identifikācijai uzraudzības nolūkos Eiropas vienotajā gaisa telpā Dokuments attiecas uz EEZ 1206/2011 22.11.2011 13.12.2011
552/2004 Komisijas Regula (EK) Nr. 633/2007 ( 2007. gada 7. jūnijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, ko izmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām (Dokuments attiecas uz EEZ) 633/2007 07.06.2007 28.06.2007
550/2004 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 716/2014 ( 2014. gada 27. jūnijs ) par kopprojektu sērijas pilotprojekta izveidi Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna atbalstam Dokuments attiecas uz EEZ 716/2014 27.06.2014 28.06.2014
2003/87/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 421/2014 ( 2014. gada 16. aprīlis ), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām Dokuments attiecas uz EEZ 421/2014 16.04.2014 30.04.2014
2003/87/EK Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 ( 2012. gada 21. jūnijs ) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK Dokuments attiecas uz EEZ 601/2012 21.06.2012 01.08.2012
216/2008 Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014 ( 2014. gada 29. aprīlis ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 Dokuments attiecas uz EEZ 452/2014 29.04.2014 26.05.2014
2002/30/EK Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 598/2014 ( 2014. gada 16. aprīlis ) par noteikumu un procedūru noteikšanu attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu 598/2014 16.04.2014 13.06.2016