Skaidrojums par Regulas Nr.965/2012 6.panta 4a. punktu.

Skaidrojums par Komisijas 2012.gada 5.oktobra Regulas (ES) Nr.965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008   6.panta 4a.punkta a), b) c) apakšpunktu (ar grozījumiem, kas pieņemti 2014.gada 7.aprīlī ar Regulu Nr.379/2014)

Regulas Nr.965/2012 5.panta 1.un 6.punkts nosaka, ka ekspluatanti ekspluatē gaisa kuģi tikai komerciālu gaisa pārvadājumu veikšanai, kā tas paredzēts šīs regulas III un IV pielikumā.

Regulas Nr.965/2012  6.panta 4a. punkts nosaka, ka atkāpjoties no regulas 5.panta 1.un 6.punkta, lidmašīnu un helihopteru, kas nav kompleksas lidmašīnas un helihopteri ar dzinēju, gaisa balonu un planieru ekspluatāciju var veikt saskaņā ar VII pielikumu, ja tiek veikti tālāk minētie lidojumi:

I. Dalītu izmaksu lidojumi, ko veic privātpersonas

Regulas Nr.965/2012 6.panta 4a.punkta a) apakšpunkts - dalītu izmaksu lidojumi, ko veic privātpersonas, ar nosacījumu, ka šā lidojuma tiešās izmaksas dala visas personas, kas atrodas gaisa kuģī, arī pilots, un ka šajās tiešajās izmaksās nepiedalās vairāk par sešām personām.

Šobrīd spēkā esošā norma (6.panta 4a.punkta a)apakšpunkts) paredz, ka maksimālais cilvēku skaits, kas var dalīt lidojuma tiešās izmaksas, ieskaitot pašu pilotu, ir sešas personas (iepriekš bija četras).  

Tiešās izmaksas ietver degvielu, ar lidlauku izmaksām un citām gaisa kuģa nomas maksām saistītās izmaksas. Citas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar lidojumu, piemēram, ikgadējā maksa par gaisa kuģa uzturēšanu, nevar tikt dalītas un no šādām izmaksām nevar tikt gūta peļņa.

Cik lielā mērā katra individuāla persona sedz tiešās izmaksas nav precīzi noteikts, bet viens ir nepārprotami skaidrs - ka pilotam arī ir jāpiedalās tiešo izmaksu segšanā.

Minēto lidojumu var reklamēt iepriekš, bet ir skaidri jānorāda, ka tas ir dalīto izmaksu lidojums, nevis komerciāls gaisa transporta lidojums, jo ir aizliegts reklamēt komerciālu lidojumu bez attiecīga (GKEA) gaisa kuģu ekspluatācijas sertifikāta.

Dalīto izmaksu lidojums ir atļauts tikai starp paziņām un/vai kolēģiem. Tiklīdz lidojums tiek piedāvāts publiski plašākai sabiedrības daļai, tad tas vairs nav dalītu izmaksu lidojums.

Gan gaisa kuģim, uz kuru attiecas ES regulējums, gan gaisa kuģim, uz kuru neattiecas ES regulējums, pat ja gaisa kuģis tiek nomāts, jābūt lidojumderīguma sertifikātam vai apstiprinātai lidošanas atļaujai.

II. Ievadlidojums

Regulas Nr.965/2012 6.panta 4a.punkta c) apakšpunkts) - ievadlidojumi, izpletņlēcēju izlaišana, planiera vilkšana vai figūrlidojumi, ko veic vai nu mācību organizācija, kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā dalībvalstī un kas ir apstiprināta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1178/2011, vai arī organizācija, kas izveidota nolūkā popularizēt gaisa sportu vai izklaides aviāciju, ar nosacījumu, ka šī organizācija gaisa kuģi ekspluatē, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai nomāšanu bez apkalpes, ka šis lidojums nerada peļņu, kas tiktu sadalīta ārpus organizācijas, un ka ikreiz, kad ir iesaistītas personas, kas nav šīs organizācijas locekļi, šādi lidojumi ir tikai šīs organizācijas blakusnodarbe.

Ievadlidojums ir paredzēts, lai atļautu personām veikt pieredzes iepazīšanās lidojumu vieglajā gaisa kuģī. Ievadlidojums ir jebkurš lidojums bez atlīdzības, ko piedāvā (organizē) saskaņā ar Regulu Nr.1178/2011 apstiprināta mācību organizācija vai organizācija, kas izveidota, lai veicinātu gaisa sportu vai izklaides aviāciju, lai piesaistītu jaunus studentpilotus vai jaunus organizācijas dalībniekus, ievērojot šādus noteikumus:

-         gaisa kuģis ir vai nu īpašumā vai tiek nomāts;
-         jebkuri ienākumi, kas iegūti no lidojuma, paliek pašas organizācijas rīcībā;
-         ja lidojumā ir iesaistīta kāda persona, kas nav organizācijas loceklis vai dalībnieks, tad šāds lidojums ir tikai šīs organizācijas blakusnodarbe.

Organizācija, kas izveidota ar mērķi veicināt gaisa sportu vai izklaides aviāciju,  ir bezpeļņas organizācija, lai apvienotu personas ar līdzīgām interesēm un, lai lidotu savam priekam hobija līmenī. Organizācijas rīcībā jābūt pieejamam gaisa kuģim.

Ievadlidojuma laikā var tikt izmantoti gan gaisa kuģi, uz kuriem attiecas ES regulējums, gan arī gaisa kuģi, uz kuriem neattiecas ES regulējums. Tikai tiem jābūt spēkā esošs lidojumderīguma sertifikāts vai apstiprināta lidošanas atļauja.

Pilotam, veicot ievadlidojumu, nav tiesību saņemt samaksu par to. Lai veiktu šādu lidojumu, pilotam nav jābūt instruktora kvalifikācijai. Ieteicamais lidojuma laiks ir no 30 līdz 90 minūtēm. Lidojuma laiks kā pasažierim ievadlidojuma laikā netiek ieskaitīts nolidojuma stundās, lai iegūtu pilota apliecību.

III.Regulas Nr.965/2012 6.panta 4a.punkta b) apakšpunkts) - sacensību lidojumi vai lidojumu paraugdemonstrējumi – ar nosacījumu, ka samaksa vai cita veida atlīdzība, kas saņemta par šādiem lidojumiem, nepārsniedz tiešo izmaksu atgūšanu un proporcionālu ieguldījumu ikgadējās izmaksās, kā arī apbalvojumus, kuru apmērs nav lielāks par vērtību, kuru precizējusi kompetentā iestāde.

Sagatavoja:
Juriskonsulte
Inga Prancāne
67 830 951

Papildus jautājumu gadījumā zvanīt Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu Ekspluatācijas nodaļas vadītājam G.Alksnim tel. 67507908.