Salona drošība

Konsultatīva brošūra Nr. 006 (Advisory Pamphlet No. 006)

Konsultatīva brošūra Nr.006 ir izveidota kā palīgmateriāls gaisa kuģu ekspluatantu Salona darbības rokasgrāmatas (Cabin Operations Manual) pareizai izveidei un efektīvai uzturēšanai. Konsultatīvā brošūrā Nr.006 ir iekļauta skaidrojoša informāciju un ieteikumi Salona darbības rokasgrāmatas izstrādei, kas atbilst Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) prasībām un Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) ieteikumu materiāliem.

 Konsultatīva brošūra sagatavota balstoties uz Padomes Regulas (EEK) Nr. 3922/91 (1991.gada 16.decembris) par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā III pielikumu, Kopējās aviācijas prasībām komerciālajiem gaisa pārvadātājiem (lidmašīnas) (JAR-OPS 1) otro sadaļu un JAA Administratīvo un ieteikumu materiālu (AGM) IV nodaļas III daļu (JAA AGM Section Four: Operations, Part Three).
 Saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Dokumentu Nr.8335 (Doc 8335) Salona darbības rokasgrāmata ir viens no dokumentiem, kas iesniedzams, lai ekspluatants saņemtu apliecību, kas dod atļauju noteiktai komercdarbībai aviācijas gaisa pārvadājumos atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Gaisa kuģu ekspluatanta sertificēšanas procesā ir pieci posmi:
(1) sākotnējo iesniegumu posms,
(2) formālo iesniegumu posms,
(3) dokumentu atbilstības un novērtēšanas posms,
(4) demonstrācijas un inspekciju posms,
(5) sertifikācijas noslēguma posms.

Pēc ekspluatanta formālas pieteikšanās sertificēšanas procesam Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas Gaisa kuģu salona drošības nodaļa uzsāk rokasgrāmatas izskatīšanu. Salona drošības nodaļa pabeidz rokasgrāmatas izskatīšanu pēc iespējas ātrāk, lai neaizkavētu ekspluatanta darbības pasākumu plānu. Ja Salona darbības rokasgrāmata ir nepabeigta vai nepilnīga, vai ir atklātas neatbilstības, rokasgrāmata tiek atgriezta ekspluatantam labojumu, papildinājumu veikšanai. Ja rokasgrāmata atbilst visām prasībām, tā tiek pieņemta un Salona darbības rokasgrāmatas sadaļas tiek apstiprinātas.

Ieteikumu dokuments sastāv no sekojošām sadaļām, kurām ir jāatspoguļojas Salona darbības rokasgrāmatā, kas sevī ietver visas nepieciešamās instrukcijas un informāciju salona apkalpes pienākumu izpildei:
1- Vispārīgi (General),
2- Standarta procedūras (Standard Operating Procedures),
3- Drošības iekārtas un aprīkojums – vispārīgi (Safety Equipment – General),
4- Avārijas situāciju procedūras (Emergency Procedures),
5- Gaisa kuģa tipa specifikācija – sistēmas un iekārtas (Aeroplane Type Specific – Systems and Equipment),
6- Pirmā palīdzība (First Aid),
7- Izdzīvošana, meklēšana un glābšana (Survival, Search and Rescue),
8- Bīstamās vielas (Dangerous Goods),
9- Aviācijas drošība (Security (including acts of unlawful interference)).

Salona darbības rokasgrāmatas brošūras Nr.006 izmaiņu vai papildinājumu gadījumā Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” mājas lapas Komercaviācijas sadaļā „Salona drošība” tiks ievietota informācija par izmaiņām. Vienlaicīgi katram gaisa kuģu ekspluatantam Gaisa kuģu salona drošības nodaļa nosūtīs e-pastu, kur tiks sniegta informācija par brošūras Nr.006 izmaiņām un laika periodu, kurā gaisa kuģa ekspluatantam ir jāievieš izmaiņas vai papildinājumi Salona darbības rokasgrāmatā.

 


» Saite uz dokumentu