Struktūra

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" struktūra

Aviācijas drošuma un atbilstības uzraudzības daļa

 • uzrauga iekšējās kontroles sistēmu
 • izveido, ievieš un uztur CAA Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām

Aviācijas drošuma un atbilstības uzraudzības daļas reglaments.

Finanšu daļa

 • plāno CAA budžetu un sastāda finansēšanas plānu
 • veic grāmatvedības un finanšu uzskaiti
 • kontrolē izdevumus un budžeta izpildi
 • nodrošina aģentūras finanšu resursu racionālu izmantošanu
 • sagatavo finanšu pārskatus un statistikas atskaites

Finanšu daļas reglaments.

Juridiskā, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļa

 • nodrošina likumību CAA darbā, aizsargā tās tiesības un intereses
 • izstrādā tiesiska rakstura priekšlikumus struktūras un saimnieciskā mehānisma pilnveidošanai
 • pārbauda rīkojumu un citu tiesisko dokumentu projektu atbilstību likumam
 • piedalās likumu un citu normatīvo dokumentu projektu sagatavošanā

Juridiskā, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas reglaments.

Lidlauku standartu un drošības daļa

 • izstrādā normatīvos dokumentus lidlauku jomā
 • sertificē civilās aviācijas lidlaukus, izsniedz sertifikātus un veic lidlauku un to ekspluatantu valsts uzraudzību
 • saskaņo atsevišķu lidlauku sistēmu un objektu ekspluatāciju un objektu būvniecību, kuri var ietekmēt lidojumu drošību
 • veic lidlauku plānošanas, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas valsts uzraudzību lidojumu drošības jomā
 • veic gaisa kuģu lidojumiem potenciālu bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošanu
 • pārstāv Civilās aviācijas aģentūru starptautisko organizāciju darba un menedžmenta grupās lidlauku jomā

Lidlauku standartu un drošības daļas reglaments.

Aviācijas personāla sertificēšanas daļa

 • izsniedz Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecības
 • atzīst par derīgām lidojumiem Latvijas Republikā reģistrētā gaisa kuģī citu valstu izdotas Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecības
 • apstiprina mācību programmas, mācību kursus, mācību organizācijas, gaisa kuģus un to trenažierus aviācijas personāla sagatavošanai
 • reģistrē privātpilotu, gaisa balonu un planieru pilotu mācību kursus
 • nozīmē un apstiprina trenažieru instruktorus, lidojumu un trenažieru eksaminētājus
 • sagatavo normatīvo aktu projektus Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanas jomā
 • sadarbojas ar Starptautiskās civilās aviācijas un Latvijas Republikas institūcijām Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanas jomā

Aviācijas personāla sertificēšanas daļas reglaments

Aviācijas medicīnas daļa

 • Izskata gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu un pretendentu veselības stāvokli un izsniedz attiecīgās klases medicīnisko atzinumu (veselības apliecību).
 • Koordinē aviācijas medicīnu centru (AMC) un aviācijas medicīnas ekspertu (AME) sertifikāciju un veic to uzraudzību.
 • Organizē CAA apstiprinātus apmācības kursus ārstiem, saskaņā ar EASA/JAA, kuri veiks aviācijas personāla veselības pārbaudes.
 • Izstrādā LR normatīvo dokumentu projektus civilās aviācijas medicīnā, pamatojoties uz ICAO un EASA/ JAA prasībām.
 • Veic datu uzskaiti, arhivēšanu un iesniedz ziņas par izsniegtām veselības apliecībām CAA Aviācijas medicīnas daļā.
 • Koordinē pirmās palīdzības sniegšanas apmācību gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļiem un stjuartiem.
 • Izstrādā nepieciešamos normatīvos dokumentus, nolikumus un procedūras attiecībā uz aviācijas medicīnu.
 • Novērtē gaisa kuģu ekspluatantu “Treniņu rokasgrāmatu” prasības un veicamās procedūras par personāla apmācības atbilstību prasībām aviācijas medicīnas jomā.
 • Piedalās aviācijas negadījumu izmeklēšanā.
 • Piedalās standartizācijas auditos saskaņā ar EASA Standartizācijas audita procedūrām.
 • Aviācijas medicīnas daļas reglaments.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

 • uztur datu bāzi par atgadījumiem civilajā aviācijā
 • veic gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanu
 • veic komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzību
 • veic trešo valstu gaisa kuģa aprīkojuma, apkalpju un dokumentācijas atbilstības inspicēšanu SAFA programmas ietvaros
 • sagatavo normatīvo aktu projektus, kuri regulē civilās aviācijas darbību
 • veic drošības risku analīzi un izstrādā preventīvus pasākumus varbūtējā apdraudējuma novēršanā
 • sagatavo publisko pārskatu par civilās aviācijas lidojumu drošības situāciju valstī
 • sagatavo informāciju ICAO par nacionālo civilās aviācijas dokumentu prasību atšķirībām no ICAO standartiem
 • sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) nodrošina pārtikas aprites uzraudzību gaisa kuģu ekspluatantu un pārtikas uzņēmumu darbībā
 • nodrošina pasažieru veselības pasākumu ieviešanu un izpildi gaisa kuģu ekspluatantu un LR lidostu darbībā

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas reglaments.

Lidotspējas daļa

 • reģistrē Gaisa kuģus Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā
 • novērtē Gaisa kuģu lidotspēju un izsniedz tiem lidojumderīguma sertifikātus/apliecības par derīgumu lidojumiem
 • izsniedz Gaisa kuģiem trokšņa līmeņa sertifikātus
 • veic Gaisa kuģu ražošanas organizāciju sertifikāciju un uzraudzību, un apstiprina ar to saistīto dokumentāciju
 • veic tehniskās apkopes organizāciju sertifikāciju un uzraudzību, un apstiprina ar to darbību sasitīto dokumentāciju
 • veic Gaisa kuģu lidospējas uzturēšanas vadības organzāciju, sertifikāciju un uzraudzību un apstiprina ar to saistīto dokumentāciju
 • veic Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikāciju un uzraudzību
 • veic Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizāciju sertifikāciju un uzraudzību, un apstiprina ar to saistīto dokumentāciju
 • izstrādā ar Gaisa kuģu lidospēju saistīto normātīvo dokumentu projektus par jautājumiem tajās sfēras, kuras nav nodotas ES kometencē
 • piedalās ārvalstu Gaisa kuģu drošības novērtēšanas programmā, veicot to pārbaudes ( SAFA programma )

Lidotspējas daļas reglaments.

Aeronavigācijas daļa

 • sertificē civilās aviācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus gaisa satiksmes pārvaldības, sakaru, navigācijas un radiolokācijas, aviācijas meteoroloģijas, aeronavigācijas informācijas jomās
 • uzrauga civilās aviācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu darbības drošumu gaisa satiksmes pārvaldības, sakaru, navigācijas un radiolokācijas, aviācijas meteoroloģijas, aeronavigācijas informācijas, meklēšanas un glābšanas jomās
 • koordinē sadarbību ar ES struktūrām aeronavigācijas pakalpojumu jomā
 • licencē gaisa satiksmes vadības dispečerus
 • veic civilās aviācijas radiofrekvenču pārvaldību
 • piešķir gaisa kuģu avārijas pievadbāku un radiolokācijas S režīma zemes iekārtu pieprasītāju un transpondera kodus
 • reģistrē zemes sakaru, navigācijas un radiolokācijas līdzekļu un izsniedz šo līdzekļu Iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības
 • koordinē civilo un militāro struktūru sadarbību gaisa satiksmes vadības jomā
 • sagatavo ar aeronavigāciju saistītos normatīvo aktu projektus
 • sagatavo starptautiskās civilās aviācijas standartu prasībām atbilstošu aeronavigācijas informāciju aeronavigācijas jomā publicēšanai AIP
 • sagatavo informāciju ICAO par nacionālo civilās aviācijas normatīvo dokumentu prasību atšķirībām no ICAO standartiem un ieteicamās prakses aeronavigācijas pakalpojumos

Aeronavigācijas daļas reglaments.

Aviācijas drošības daļa

 • izstrādā normatīvos dokumentus civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgu iejaukšanos tās darbībā harmonizācijai ar EK Regulu prasībām un kontrolē šo dokumentu prasību izpildi un pasākumu kvalitāti
 • kontrolē lidostu un aviosabiedrību aviodrošības pasākumu atbilstību Nacionālās civilās aviācijas drošības programmas prasībām
 • sniedz palīdzību aviosabiedrībām aviācijas drošības pasākumu izstrādāšanā
 • apstiprina lidostu un aviosabiedrību civilās aviācijas drošības uzturēšanā iesaistītā personāla mācību programmas un seko mācību norisei
 • kontrolē aviācijas drošības pasākumu ievērošanu oficiālo kravas aģentu darbībā
 • izvērtē un sniedz atzinumus par aviosabiedrību atbilstību bīstamo kravu pārvadāšanai
 • sagatavo gada pārskatus par veiktās aviodrošības pasākumu un kontroles kvalitātes uzraudzības rezultātiem

Aviācijas drošības daļas reglaments.
 

Bezpilota gaisa kuģu, Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa

 • pārstāv Civilās aviācijas aģentūru Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) komitejas sanāksmēs.
 • nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu nacionālās pozīcijas civilās aviācijas jomā sagatavošanu
 • kontrolē un uzrauga Eiropas Savienības un starptautiskās civilās aviācijas organizācijas prasību ieviešanu un ievērošanu Latvijas civilās aviācijas institūcijās un organizācijās
 • pārrauga Eiropas Savienības civilās aviācijas institūciju un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību ieviešanu Latvijā atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras kompetencei.
 • pārrauga efektīvu vienotās gaisa telpas elementu ieviešanu un uzraudzību Latvijas civilās aviācijas institūcijās un organizācijās
 • koordinē Vienotas Eiropas gaisa telpas tehniskā projekta SESAR ieviešanu Latvijā
 • nodrošina Aviācijas nelaimes gadījumu informācijas centra (ANGIC) izveidošanu, kā arī nodrošina ANGIC aktivizēšanu un funkcionēšanu, gadījumā, ja notiek aviācijas negadījums

Bezpilota gaisa kuģu, Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļas reglaments.